ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN (februari 2020)

 

 • Artikel 1 – Wettelijke identificatie SNOOOZE .  Maatschappelijke zetel: DNZ BV – Statielei 85 – 2640 Mortsel – België  O.N./BTW: BE 07474.971.651 – RPR Antwerpen  Bankrekeningnr.: BE65 0689 3767 6896  Contact: tel.: T +32 (0) 3 237 99 82 – email: info@snooozebedding.be – website: www.snooozebedding.be

 

 • Artikel 2 – contractuele relaties – toepassing algemene voorwaarden. 2.1. Alleen deze Algemene Voorwaarden (verder genoemd ‘Voorwaarden’) regelen de huidige en toekomstige contractuele relaties tussen Snoooze (“DNZ bv”), en de Klant. 2.2. Alleen deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van diensten en producten die aangeboden worden door Snoooze. Zij hebben steeds voorrang op de (aankoop)voorwaarden van de Klant. Snoooze wijst de algemene aankoopvoorwaarden, die op de brieven, documenten, bestelbonnen of orderbevestigingen van de Klant voorkomen uitdrukkelijk van de hand. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant of elk ander document dat van de Klant uitgaat zijn dus in geen geval van toepassing op de contractuele relaties tussen de Partijen en worden geenszins stilzwijgend aanvaard. 2.3. Deze Voorwaarden maken een kaderovereenkomst uit tussen de Partijen, en zijn dan ook van toepassing op alle latere bestellingen of opeenvolgende opdrachten waarbij Snoooze betrokken is als contractpartij. 2.4. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden van bij de aanvang van de relaties tussen de Partijen en ten laatste bij de ondertekening van de offerte of elke Overeenkomst, ze begrepen te hebben en ze te aanvaarden.  2.5. Deze Voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden die worden vermeld in de offerte of de orderbevestiging van Snoooze of die anderszins schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen, vormen de volledige Overeenkomst tussen de partijen (hierna de ‘Overeenkomst’) en vervangen en hebben voorrang op alle voorgaande schriftelijke of mondelinge verklaringen, overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Van deze Voorwaarden kan enkel worden afgeweken d.m.v. een uitdrukkelijke schriftelijke Overeenkomst, opgesteld en ondertekend door beide Partijen en geldt slechts in de mate van de afwijking. De huidige Voorwaarden blijven toepasselijk voor het overige.

 

 • Artikel 3 – Aard van de werkzaamheden van Snoooze – verkoop van Goederen. 3.1. Snoooze levert Goederen (het “Goed” of de “Goederen”), nl. matrassen, toppers, boxprings, enzovoort. 3.2. Snoooze werkt bij de fabricage van het Goed met specifiek voor het Goed door Snoooze verworven materialen. 3.3. Snoooze kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.

 

 • Artikel 4 – Prijzen – prijswijzigingen. 4.1. De aanbiedingen en prijzen van Snoooze, alsook die van haar vertegenwoordigers, agenten en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in de catalogi en prijslijsten van Snoooze, zijn louter indicatief en niet-bindend voor Snoooze, tenzij zij als dusdanig nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn in de offerte, en door Klant én Snoooze zijn ondertekend. 4.2. Alle opgegeven prijzen in de offerte of orderbevestiging zijn nettoprijzen en bevatten niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld: a. de BTW en om het even welke belastingen, heffing, rechten of overheidstaksen; b. de niet-vermelde kosten zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot afhandelings-, verwerkings-, verpakkings-, opslag-, transport-, invoer- en verzekeringskosten,  die apart zullen aangerekend worden aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk ander vermeld. Verpakkingen worden in principe niet teruggenomen door Snoooze. In geval van zogenaamde leenverpakkingen dienen deze steeds franco aan Snoooze te worden teruggezonden binnen een door haar gestelde termijn; c. reis en verblijfkosten. 4.3. Snoooze houdt echter het recht voor de verkoopsprijzen te wijzigen, voor af na de contractsluiting, wanneer er veranderingen optreden in de factoren, die aan de berekening van de prijs ten grondslag liggen. Na totstandkoming van de Overeenkomst kan enkel het deel van de prijs dat vertegenwoordigd is door de gewijzigde factoren veranderd worden. Met deze veranderingen bedoelt Snoooze bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een kostenstijging door:  a. wijziging van de koers van buitenlandse valuta, verhoging van de invoerrechten en/of invoertaksen, financiële maatregelen van regeringen ter bescherming of bevordering van uitvoer of invoer, heffing van belastingen; b. verhoging van de prijzen van grondstoffen, energie, Goederen of diensten nodig om de Goederen te produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging van de personeelslasten energie en de loonkost, e.a.; c. veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de Goederen in de offerte of de order; d. verzoeken om overwerk wegens urgente bestelling of aanpassing; e. volumetekorten wegens gebrek aan grondstoffen of wegens overmacht; f. onverwachte gebeurtenissen waarover Snoooze redelijkerwijs geen controle heeft en die de uitvoering van de Overeenkomst door Snoooze bemoeilijken.

 

 • Artikel 5 – offertes. 5.1. De door de Klant tijdig bevestigde schriftelijke offertes vanwege Snoooze of een in haar opdracht handelende tussenpersoon, of de door de klant overgemaakte schriftelijke bestellingen, of wijzigingen aan deze offertes of bestellingen, doen een overeenkomst tot stand komen tussen partijen voor zoverre deze offertes,

bestellingen of wijzigingen daaraan werden bevestigd door Snoooze door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Alle orderbevestigingen moeten door Snoooze gebeuren door haar bedrijfsleider of een door deze laatste uitdrukkelijk aangestelde gemachtigde welke een schriftelijke machtiging moet kunnen voorleggen.  5.2. De offerte geldt slechts voor Goederen die erin zijn vermeld en geldt niet voor om het even welke aanvullend Goed dat wordt besteld via afzonderlijke offerte.  5.3. Alle gegevens vermeld in de offerte met betrekking tot het Goed worden ter informatieve titel gegeven en zijn niet verbindend voor Snoooze zolang de offerte niet bevestigd is door een orderbevestiging. Snoooze heeft te allen tijde het recht om volgens haar noodzakelijke of gepaste veranderingen aan te brengen in de volgende elementen met betrekking tot de Goederen die het voorwerp uitmaken van de offerte: a. het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of een andere specificatie; b. de levering van grondstoffen, Goederen of diensten om de Goederen te produceren; c. de faciliteiten van waaruit Snoooze of aan haar verwante ondernemingen of onderaannemers hun activiteiten uitvoeren; d. de prijs van de Goederen; e. de productiemethode of andere processen om de Goederen te produceren. 5.4. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de offerte, betekent de afgifte van een offerte door Snoooze niet de aanvaarding van een order door de Klant. 5.5. Tenzij anders is overeengekomen zijn de aanbiedingen in de offertes van Snoooze geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen na de datum van de offerte en dient de Klant binnen die termijn de offerte te aanvaarden overeenkomstig de erin beschreven formaliteiten. Te dien einde moet de Klant (1) een origineel exemplaar van de offerte naar Snoooze terugsturen zodat Snoooze deze ontvangt binnen die termijn van 5 (vijf) kalenderdagen, samen met een ondertekend exemplaar van deze Algemene Voorwaarden, hetzij per e-mail, hetzij per fax of per post; (2) het in de offerte bepaalde voorschot storten zodanig dat de rekening van Snoooze gecrediteerd is binnen een termijn van één week vanaf de datum van de aanvaarde offerte. Na deze termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, is de offerte automatisch nietig, tenzij Snoooze de aanvaarde offerte binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen vanaf ontvangst alsnog schriftelijk bevestigd.  5.6. Als de Klant aan Snoooze gegevens in welke vorm dan ook verstrekt, mag Snoooze uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal Snoooze zijn offerte hierop baseren. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle specificaties die hij aan Snoooze geeft ter voorbereiding van de offerte of die hij vermeldt in de order die hij indient, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het type, het ontwerp, de hoeveelheid en de kwaliteit van de bestelde Goederen. Daarnaast is de Klant als enige verantwoordelijk om Snoooze tijdig alle andere noodzakelijke informatie te verstrekken opdat Snoooze de Overeenkomst kan uitvoeren. Snoooze is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.  5.7. De Klant vrijwaart Snoooze voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Klant verstrekte informatie, adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 5.8. Bestekken en prijsoffertes van Snoooze zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden ten opzichte van lonen en materialen, alsmede rekening houdend met de op het ogenblik van de offerte geldende pariteit (nl. de officieel overeengekomen bilaterale spilkoers in het wisselkoersarrangement van het EMS) van de euro en/of andere munten. Wijzigingen van loon, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van de grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de Klant, machtigen Snoooze tot evenredige prijsaanpassing in de loop van de offertetermijn en dit zoals omschreven onder art. 4.3 van deze voorwaarden. 5.9. Als de Klant de aanbieding van Snoooze niet aanvaardt, heeft Snoooze het recht alle redelijke kosten, die zij heeft gemaakt om de door de Klant verzochte aanbieding te doen, bij de Klant in rekening te brengen. 

 

 • Artikel 6: Levering – Overgang risico – Leveringstermijn ➢ De levering – Ingebruikname. 6.1. De Goederen wordt als geleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als de Klant de Goederen bij ontvangst heeft goedgekeurd. Een Goed wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant het Goed ontvangt zonder een Klacht in te dienen conform artikel 7 van deze Voorwaarden; b. als de Goederen door de Klant in gebruik zijn genomen; c. als de Klant de Goederen niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 (dertig) werkdagen kunnen worden hersteld of afgeleverd en die ingebruikname van de Goederen niet in de weg staan. Kleine gebreken zullen door Snoooze zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant opleveren. 6.2. De Klant vrijwaart Snoooze voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door het gebruik de Goederen met kleine gebreken of ontbrekende onderdelen. ➢ Ontvangst van het Goed – overgang van risico.  6.3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Partijen is afgesproken, levert – d.w.z. stelt ter beschikking aan de Klant – (de ‘Levering’) Snoooze het Goed op haar eigen maatschappelijke zetel en dit op basis van de leveringscondities EX WORKS/EXW/AF FABRIEK, conform de INCOTERMS 2010. Het risico van het Goed gaat over op het moment dat Snoooze deze ter beschikking stelt aan de Klant door Levering, d.w.z. vóór ze op een transportvoertuig worden geladen.  De Klant verklaart integraal aansprakelijk te zijn voor de geleverde Goederen en van hun waarde in geval van verdwijning, beschadiging of (geheel of gedeeltelijk) tenietgaan van deze Goederen tussen de Levering en de volledige betaling van de Prijs door de Klant. 

6.4. Alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging waaraan het Goed zouden kunnen blootstaan, dienen door de Klant te worden gedragen en verzekerd vanaf het ogenblik dat deze Goederen te zijner beschikking staan. 6.5. Ongeacht het hierboven bepaalde kunnen de Klant en Snoooze overeenkomen dat Snoooze voor het transport van het Goed zorgt. Het risico en de kosten van opslag, laden, transport en lossen van het Goed rust in dat geval op Klant. De Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren.  6.6. Als er sprake is van inruil van de Goederen en de Klant in afwachting van levering van de nieuwe Goederen de in te ruilen Goederen onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen Goederen bij de Klant tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Snoooze. Als de Klant de in te ruilen Goederen niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de Overeenkomst werd gesloten, kan Snoooze de in te ruilen Goederen weigeren, weigeren nieuwe Goederen te leveren. 6.7. Bij levering van de Goederen in de gebouwen of op de terreinen van Snoooze zijn de Klant en zijn personeel en onderaannemers verplicht om de binnen Snoooze geldende veiligheids- en gezondheidsregels en -richtlijnen in acht te nemen. De Klant zorgt ervoor dat zijn personeel en onderaannemers die regels en richtlijnen kennen en geregeld opleidingen over veiligheid en gezondheid volgen. Snoooze behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of om de Klant, zijn personeel of onderaannemers te vragen onmiddellijk haar gebouwen of terreinen te verlaten indien de veiligheids- en gezondheidsregels en -voorschriften niet worden nageleefd. Alle mogelijke bijkomende kosten als gevolg hiervan zijn ten laste van de Klant. 6.8. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het vervullen van alle uitvoer-, douane- en invoerformaliteiten. Rechten, belastingen en andere heffingen zijn volledig ten laste van de Klant. ➢ Niet afgenomen Goederen. 6.9. De Klant is verplicht op het overeengekomen tijdstip of, bij gebreke daaraan, na afloop van de levertijd de Goederen die onderwerp zijn van de Overeenkomst af te nemen. 6.10. De Klant dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde Snoooze tot levering van de Goederen in staat te stellen. 6.11. Als de Klant er niet in slaagt om de Goederen in ontvangst te nemen of om Snoooze de nodige informatie te verschaffen zodat de Goederen op het tijdstip of volgens het overeengekomen leveringsschema kunnen worden geleverd, heeft Snoooze het recht om de Goederen te leveren en de leveringsdocumenten naar eigen goeddunken te ondertekenen of de Goederen op te slaan tot hun effectieve levering, beide voor risico en rekening van de Klant, zonder dat Snoooze hiervoor verder aansprakelijk kan worden gesteld. In elk geval wordt het risico van schade aan of verlies van de Goederen van Snoooze aan de Klant overgedragen op het moment dat de levering had moeten plaatsvinden. Als de levering om redenen die te wijten zijn aan de Klant voor meer dan dertig (30) dagen wordt uitgesteld, heeft Snoooze het recht om, naar eigen goeddunken en onverminderd andere rechtsmiddelen die Snoooze nog kan hebben, de Goederen te verkopen tegen de best verkrijgbare prijs en de Klant het mogelijke verschil tussen de verkregen prijs en de afgesproken prijs in de Overeenkomst aan te rekenen, of om de Goederen te vernietigen of zich er anderszins van te ontdoen, op kosten van de Klant. 6.12. Bij overtreding van de afnameverplichting en/of de medewerkingsverplichting zoals omschreven in dit artikel is de Klant aan Snoooze een boete verschuldigd van € 250,00,- per dag met een maximum van € 50.000,00,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van andere bepalingen van de Overeenkomst of de wet worden gevorderd. Snoooze heeft daarenboven het recht door de rechtbanken een dwangsom te laten opleggen met verplichting tot afname van de Goederen. ➢ leveringstermijnen.  6.13. De lever termijn wordt door Snoooze steeds bij benadering vastgesteld en dus niet bindend voor Snoooze. Snoooze zal alles in het werk stellen (rekening houdend met de hoeveelheid bestellingen en haar technische mogelijkheden) om de bestelde Goederen binnen een redelijke termijn te produceren en te leveren. 6.14. Bij de vaststelling van de lever termijn gaat Snoooze ervan uit dat zij de bestelling kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. De Klant erkent dat de naleving van de geschatte leveringstermijn afhangt van de tijdige ontvangst van de grondstoffen, Goederen en diensten van leveranciers van Snoooze en van de noodzakelijke informatie van de Klant. 6.15. De lever termijn nemen pas een aanvang bij ontvangst door Snoooze van de betaling door de Klant van het afgesproken voorschot op de prijs.  6.16. Als er sprake is van verlenging van de lever termijn door: a. andere/gewijzigde omstandigheden dan Snoooze bekend waren toen zij de lever termijn vaststelde, worden de lever termijn verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de bestelling onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren; b. bijbestellingen worden de lever termijn verlengd met de tijd die Snoooze nodig heeft om de grondstoffen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om de bijbestelling te produceren en te leveren. Partijen kunnen aangepaste termijnen afspreken; c. opschorting door Snoooze van haar verplichtingen om enige reden worden de lever termijn verlengd met de duur van de opschorting; d. onbeschikbaarheid van het grondstoffen en onderdelen besteld op de (inter)nationale markt, of overmacht worden de lever termijn verlengd met de daardoor ontstane vertraging.  e. laattijdig bekomen door de Klant van vergunningen, toelatingen of de nodige verzekeringen, en laattijdige betaling van enig voorschot of tussen betaling (betalingsschijf of (tussen)afrekening), worden de lever termijn verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Als de bijkomende/uitgestelde werkzaamheden niet in de planning van Snoooze kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

6.17. De Klant is gehouden alle kosten die Snoooze maakt als gevolg van een vertraging/verlening in de lever termijn te wijten aan de Klant te voldoen. 6.18. Overschrijding van de lever termijn te wijten aan Snoooze geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Alleen een zeer onredelijke overschrijding van de vermelde termijnen kan aanleiding geven tot, naar keuze van Snoooze, een korting op de prijs of de verbreking van de Overeenkomst zonder recht op schadevergoeding door de Klant.  6.19. De Klant verbindt er zich toe om Snoooze per kerende in kennis te stellen van alle (potentiële) problemen die de goede afloop van de Levering kunnen beïnvloeden.  6.20. Er wordt overeengekomen dat, indien een probleem dat niet aan Snoooze te wijten is, de Levering complexer of duurder maakt, Snoooze in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld en dat alle kosten en schadevergoedingen die hieruit voortvloeien door de Klant moeten worden gedragen. Onder de elementen die de Levering complexer of duurder maken, verstaan de Partijen onder andere, maar niet limitatief: de afwezigheid van een persoon de goederen in ontvangst kan nemen, de onjuistheid van de Verklaringen en Waarborgen door de Klant, problemen in verband met het gebruik van het wegennet, zoals wegenwerken, een markt, of het feit dat de straat of het terrein ontoegankelijk. 6.21. Snoooze behoudt zich het recht voor de stockage van Goederen, zodra deze klaar zijn en aangeboden werden om te leveren aan de Klant, en dit vanaf de dag dat de Levering van het Goed voorzien was maar door de Klant niet in ontvangst werd genomen stockagekosten aan te rekenen.

 

 • Artikel 7 – Aanvaarding – Opmerkingen – Protesten – Klachten. 7.1. De Klant dient het geleverde Goed onverwijld bij de Levering te controleren op zichtbare gebreken en niet-conformiteit én na de Levering op onzichtbare gebreken conform onderstaande voorwaarden: 7.2. Eventuele zichtbare gebreken en niet-conformiteit betreffende het geleverde Goed dienen bij de Levering onmiddellijk opgespoord te worden en bij de Levering schriftelijk aan Snoooze te worden gemeld gebruik makende van het leveringsdocument binnen de 5 kalender dagen, bij gebreke waaraan de Klant wordt geacht akkoord te zijn met het geleverde inclusief het zichtbare gebrek of niet-conformiteit. Bij de levering moet de Klant de nodige leveringsdocumenten ondertekenen. Met de ondertekening van de leveringsdocumenten wordt de levering geacht te zijn aanvaard. 7.3. Eventuele niet-zichtbare/verborgen gebreken dienen snel opgespoord te worden en dienen, wanneer deze vaststelbaar zijn door grondige controle onverwijld en uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na de Levering schriftelijk aan Snoooze te worden gemeld, bij gebreke waaraan de Klant wordt geacht akkoord te zijn met het geleverde inclusief het verborgen gebrek. 7.4. Stelt de Klant verborgen gebreken aan de Goederen vast, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Snoooze door de geconstateerde gebreken volledig en duidelijk schriftelijk te omschrijven en met een fotodossier te documenteren, met kopie van de leveringsbron en de factuur. Bovendien moet de Klant de Goederen in kwestie onverwijld en ten laatste binnen de 15 werkdagen naar de door Snoooze aangeduide faciliteit terugsturen voor inspectie door Snoooze. Snoooze zal de geretourneerde goederen grondig onderzoeken en haar bevindingen, garantiebeoordeling en beslissing inzake de aanvaarding van de aansprakelijkheid voor de garantieclaim schriftelijk rapporteren aan de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen of, indien ze meer tijd nodig heeft om voornoemd onderzoek uit te voeren, binnen de tijd die redelijkerwijs nodig is voor een degelijk onderzoek van de geretourneerde goederen. Binnen het kader van dit onderzoek mag Snoooze, naar eigen goeddunken, alle tests, onderzoeken en analyses van de geretourneerde goederen uitvoeren die zij nodig acht. Snoooze heeft ook het recht om andere goederen te onderzoeken die aan de Klant zijn geleverd, maar die geen fouten blijken te hebben. De Klant moet, als voorwaarde voor de afhandeling van een garantieclaim, redelijke medewerking en hulp verlenen aan Snoooze in het kader van het onderzoek van de geretourneerde goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de levering aan Snoooze van alle relevante informatie in zijn bezit. 7.5. Elk operationeel gebruik van de geleverde goederen door de Klant wordt beschouwd als de definitieve aanvaarding van de goederen. 7.6. Iedere opmerking, protest of klacht over conformiteit, hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering geuit na de in dit artikel vermelde termijnen, worden als niet-ontvankelijk beschouwd en geeft geen enkel recht op herstel, vervanging of schadevergoeding. 7.7. De ‘korte termijn’ zoals voorzien in artikel 1648 BW voor het instellen van een rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken wordt door Partijen in gemeen akkoord bepaald op maximaal 90 (negentig) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek. Onderhandelingen tussen Partijen over klachten schort of stuit deze termijn niet op, tenzij Snoooze daar uitdrukkelijk en schriftelijk op voorhand mee akkoord gaat. 7.8. Alle opmerkingen, protesten of klachten dienen bij e-mail of fax en tevens per aangetekend schrijven, duidelijk en gedetailleerd omschreven, aan Snoooze te worden overgemaakt samen met kopie van de werkbon, leveringsbon en/of factuur m.b.t. de geleverde Goed.  7.9. Gebreken of niet-conformiteit aan een gedeelte van Goederen geven de Klant niet het recht om de overige Goederen of onderdelen daarvan te weigeren. 7.10. Eender welke opmerking, protest of klacht geeft Klant niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.

 

 • Artikel 8 – Betalingen. 8.1. Alle facturen, rekeningen en voorschotten zijn betaalbaar in de bedrijfszetel van Snoooze en dit via storting op een door Snoooze aangegeven bankrekening. 8.2. Snoooze hanteert voorschotfacturen en saldofacturen. De voorschotfacturen zijn contant betaalbaar en vóór de aanvang van de Levering, de saldofacturen binnen de 20 (twintig) kalenderdagen na factuurdatum, waarna nog 1 verwittging komt (zonder kosten) met vervaldatum +7 dagen extra. tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk afgesproken of tenzij anders vermeld op de factuur.

8.3. Tenzij anders wordt overeengekomen zal Snoooze de Overeenkomst slechts uitvoeren na ontvangst door Snoooze van het geheel of een gedeelte van de prijs van de bestelling, naargelang wat door de Partijen in de offerte is overeengekomen.

 8.4. Tenzij anders overeengekomen vindt bij termijnbetaling de betaling als volgt plaats: a. 40% van de totale prijs binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na bevestiging van de offerte; b. Het saldo van de totale prijs bij Levering; c. in alle overige gevallen binnen dertig (dertig) kalenderdagen na factuurdatum.

8.5. Gebeurlijke kortingen zijn slechts van toepassingen op de oorspronkelijke overeengekomen Goederen, niet op de bijbestelde Goederen, tenzij ander overeengekomen. Deze kortingen vervallen als de Klant zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. 8.6. Iedere vertraging in de betaling (ook ingeval uitstel van betaling werd toegestaan

t.a.v. de oorspronkelijke vervaldatum) levert van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest op berekend op basis van de Wet van betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals desgevallend aanpast aan de richtlijn 2011/7/EU, met een minimum van 12%. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Snoooze behoudt tevens het recht het bedrag van de factuur te verhogen met 12% (forfaitaire schadevergoeding ter dekking van administratieve kosten) met een minimum van € 350,00,- én € 750,00 indien Snoooze een advocaat dient in te schakelen voor de buitengerechtelijke invordering zonder dat Snoooze het recht verliest een hogere schadevergoeding te eisen als zij een hogere schade of verlies aantoont.  8.7. De Partijen komen overeen dat de forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies of bijstand dekken, die zouden betaald zijn om de door de Klant verschuldigde bedragen te innen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, zoals de kosten van aanmaning en dagvaarding, en alle invorderingskosten, hieronder begrepen de advocatenkosten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, die daartoe door Snoooze gedragen worden, vallen steeds t.b.v. de werkelijke integrale kost ten laste van de Klant niettegenstaande wettelijke forfaitaire beperkingen.  8.8. Ongeacht of Snoooze de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat de Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn (bv. vervallen of zelfs niet-vervallen facturen of andere schulden), van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is, als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. het faillissement of een gerechtelijke reorganisatie of gerechtelijk akkoord (“Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen of gelijkaardige wetgeving) of de surseance van betaling, ontbinding of een (gehele of gedeeltelijke) vereffening, fusie of splitsing van de Klant van de Klant of een gelijkaardige procedure is geactiveerd, aangevraagd, opgelegd of uitgesproken; c. een door Snoooze gevraagde waarborg of garantie door de Klant niet gesteld/geleverd wordt binnen de 14 dagen na verzoek daartoe; d. beslag op Goederen of vorderingen van de Klant wordt gelegd, of de Klant aanzienlijke onderdelen van haar activa vervreemd. 8.9. Wanneer de Klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft Snoooze van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het volle recht elke aan de gang zijnde Overeenkomst tussen Partijen, ontbonden te verklaren of op te schorten én ze behoudt zich tevens het recht voor het Goed welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Snoooze zal hiervoor volstaan. Dat wil tevens zeggen dat elke laattijdige betaling door de Klant Snoooze van rechtswege en zonder verdere aanmaning het recht verleent om haar eigen prestaties op te schorten, inclusief opschorting van Levering, tot volledige betaling is uitgevoerd (toepassing van de zogenaamde exceptie van niet-uitvoering). Daarenboven en in voorkomend geval vergoedt de Klant alle door Snoooze gemaakte kosten in verband met de Goederen in de Overeenkomst die al zijn geproduceerd of nog in productie zijn, maar nog niet zijn geleverd. 8.10. Klachten, zelfs gegrond, kunnen de verplichting tot betaling aan Snoooze niet ontslaan.  8.11. Partijen komen overeen dat Snoooze bevoegd is om schulden van 1) Snoooze, en/of 2) de aan Snoooze verbonden en geassocieerde ondernemingen, aan de Klant en/of de aan de met de Klant verbonden en geassocieerde ondernemingen, te compenseren/verrekenen door schuldvergelijking met vorderingen van 1) Snoooze, en/of 2) de aan Snoooze verbonden en geassocieerde ondernemingen op de Klant en/of de aan de Klant verbonden en geassocieerde ondernemingen. Onder verbonden en geassocieerde worden de vennootschappen verstaan zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen. 8.12. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op Snoooze te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of de vereffening of ontbinding op Snoooze van toepassing is.

 

 • Artikel 9 – Zekerheden – Eigendomsvoorbehoud – Pandrecht. ➢ Zekerheden: 9.1. Snoooze behoudt het recht voor – zelfs na gehele of gedeeltelijke Levering, van het Goed van de Klant de geschikte waarborgen/garanties ter goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen indien de kredietwaardigheid van de Klant een minder gunstige kering neemt, zoals bijvoorbeeld 1) wanneer er een gerechtelijke reorganisatie, de surseance van betaling, alarmbelprocedure wegens ontoereikend kapitaal door aantasting van het netto-kapitaal, ontbinding of een (gehele of gedeeltelijke) vereffening, fusie of splitsing van de Klant of een gelijkaardige procedure is (of had moeten zijn) geactiveerd, aangevraagd, opgelegd of uitgesproken; of 2) wanneer beslag op activa of vorderingen van de Klant wordt gelegd, of 3) de Klant aanzienlijke onderdelen van haar activa vervreemd, of er sprake is van gebrekkige solvabiliteit of opschorting van betaling. Ingeval de Klant aan Snoooze geen geschikte waarborgen/garanties levert, heeft Snoooze het recht de hele bestelling of een gedeelte daarvan te annuleren met

alle kosten lastens de Klant en zonder dat Snoooze tot schadevergoeding kunnen gehouden zijn t.o.v. de Klant of t.o.v. derden. 9.2. De voorafgaande bepalingen ontnemen Snoooze in geen geval het recht de ontbinding van de Overeenkomst te eisen met schadevergoedingen en intresten. Elke met Snoooze aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat aan Snoooze een voldoende kredietwaardigheid van de Klant zal blijken ter dekking van zijn financiële verplichting vervloeiende uit de overeenkomsten tussen Partijen, zulks uitsluitend ter Snoooze’s beoordeling. De Klant zal toestaan dat Snoooze zo nodig enige informatie betreffende de Klant opvraagt bij derden. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities of de staat van het krediet van de Klant, is de Klant verplicht op eerste verzoek van Snoooze een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Klant hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Snoooze heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de Klant te verhalen. ➢ Eigendomsvoorbehoud: 9.3. De verkochte goederen blijven de eigendom van Snoooze tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt Snoooze de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben. Snoooze blijft eigenaar van geleverde Goederen zolang de Klant: a. tekortschiet of dreigt tekort te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals bv. schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 9.4. In afwijking van de artikelen 1138, 1583 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde of geplaatste Goederen het exclusieve eigendom van Snoooze tot de volledige betaling van alle bedragen die de Klant aan haar verschuldigd is.  9.5. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is de Klant niet gemachtigd de door Snoooze geleverde Goed te verwerken, (bv. te versnijden, te vermengen of te incorporeren), te verpanden, in borg geven, ze toe te wijzen als zekerheidsstelling of voorrecht, te belenen, te bezwaren in de meest uitgebreide zin van het woord, noch te verkopen of te leveren aan derden of te vervreemden op enerlei wijze. Ingeval de geleverde Goederen in strijd met deze bepaling toch geïncorporeerd of verwerkt zijn, zal Snoooze het recht hebben deze geleverde Goed op kosten van de Klant terug vrij te maken van verwerking, aanhechting of incorporatie om het eigendomsvoorbehoud te herstellen. 9.6. Als de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Snoooze het recht zich te beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de Goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling en de kosten die met deze terugname verbonden zijn, aan de Klant aan te rekenen. 9.7. Nadat Snoooze haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde Goederen terughalen. De Klant zal daartoe onmiddellijk alle medewerking verlenen. Bij overtreding van deze bepaling is de Klant aan Snoooze een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00,-per dag vertraging. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Snoooze heeft daarenboven het recht door de rechtbanken een dwangsom te laten opleggen met verplichting tot teruggave van de Goederen.  9.8. Voor zover dit nodig is, verleent de Klant aan Snoooze het recht van toegang tot de plaats waar het Goed zouden zijn opgeslagen of verwerkt 9.9. Elke geleverde, en al dan niet verwerkte  Goederen is en blijft in essentie geheel of gedeeltelijk losmaakbaar en/of demonteerbaar en verplaatsbaar en zal nooit beschouwd worden als onroerend door incorporatie en krijgt dus nooit het karakter van onroerend goed. De Klant verzaakt, voor zover als nodig, daarenboven aan enig recht van natrekking zoals voorzien door het Burgerlijk Wetboek tot al zijn verplichtingen t.a.v. Snoooze voldaan zijn. 9.10. De Klant zal alle derden (waaronder alle beslagleggende schuldeisers, pandeisers of zijn verhuurder, die rechten zouden kunnen doen gelden op zijn goederen/handelsfonds, meer bepaald vanwege het feit dat de Goederen op een plaats zijn opgeslagen of geïnstalleerd, of, die zij huurt of die zij bewoont in een andere hoedanigheid dan deze van eigenaar) in kennis stellen dat het Goed in dit geval geen deel van de inboedel/voorraad uitmaken en dus de eigendom van Snoooze zijn en blijven tot bij volledige vervulling van alle verplichtingen door de Klant en in geval van beslag of andere door derden getroffen maatregelen die toepassing zouden vinden op nog geleverde Goederen, Snoooze daarvan onmiddellijk in kennis stellen om haar toe te laten haar rechten te doen gelden als eigenaar van het Goed. 9.11.  Als de Klant, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Snoooze aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud van Snoooze ten aanzien van deze Goederen als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt. ➢ Pandrecht: 9.12. Snoooze heeft, op alle Goederen die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen, die zij op de Klant heeft of mocht krijgen ten opzichte van eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht. 9.13. Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat alle goederen, documenten of werktuigen die door de Klant aan Snoooze ter hand worden gesteld voor de uitvoering de bestelling, of alle andere welke in het bezit blijven van de Klant, tot pand zullen dienen van de betaling van alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van Snoooze lastens de Klant. Deze pandgeving wordt beheerst door de regelen van het handelspand zoals omschreven in de Wet roerende zekerheden van 11 juli 2013. Desgevallend kan Snoooze te allen tijde een inschrijving in het pandregister vorderen/nastreven. De verschillende schuldvorderingen van Snoooze zullen te dien einde als één en onverdeelbaar worden aangezien.

 • Artikel 10 – Verklaringen en waarborgen door Snoooze. ➢ Fabrieksgarantie van de grondstoffen en onderdelen: 10.1. De grondstoffen en/of de onderdelen van het Goed, worden exclusief gewaarborgd door de fabrikant van de grondstoffen en/of de onderdelen, of, in voorkomend geval, door de invoerder van de gezegde grondstoffen en /of onderdelen, in het kader van haar fabrieksgarantie, met uitsluiting van Snoooze. De fabrieksgarantie van deze grondstoffen en/of onderdelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek en bestaat voor iedere grondstof en/of onderdeel uit de technische fiche en het garantiecertificaat van de fabrikant daarvan. ➢ Overige waarborg betreffende het Goed:  10.2. Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de Klant rechtstreeks zou kunnen genieten ten aanzien van om het even welke andere tussenkomende partij, zoals o.a. iedere fabrikant, invoerder, enz. van het Goed en haar onderdelen, garandeert Snoooze de afwezigheid van ieder gebrek en nonconformiteit, die zou bestaan op het moment van Levering van het Goed en haar onderdelen. Snoooze garandeert dat de geleverde goederen bij levering: a. overeenstemmen met de specificaties van de Overeenkomst en met alle andere specificaties, tekeningen, stalen of beschrijvingen van Snoooze, met dien verstande dat specificaties in publieke verklaringen, claims of advertenties nooit als een garantie kunnen worden opgevat; b. geen constructie- of materiaalfouten bevatten. ➢ Inhoud van de garantie en uitsluitingen:  10.3. Schadebeperkingsplicht van de Klant: In geval van vaststelling van een gebrek of een niet-conformiteit aan het Goed, zal de Klant ieder gebruik van het gebrekkige/niet-conform deel volledig vermijden, en, indien nodig, van de ganse Goederen, die als gevolg zou kunnen hebben dat het gebrek zou verergeren of schade zou doen ontstaan, bij gebreke waarvan Snoooze niet verantwoordelijk zal zijn voor om het even welke verergering van het gebrek of het ontstaan van enige schade die eruit voortvloeit. 10.4. Het genot van enige garanties veronderstelt dat de onderdelen waarop zij betrekking hebben gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de instructies vooropgesteld door Snoooze, of, bij gebreke van instructies van Snoooze, overeenkomstig de instructies van de producent of invoerder en in elk geval minstens als goede huisvader. Verkeerd gebruik van het Goed of enige onderdeel ervan doet de garantie volledig vervallen. Geen waarborg wordt verleend in geval het Goed aangewend wordt tot een ander doel dan dit waarvoor zij volgens de schriftelijke gegevens van de Klant ontworpen werden. 10.5. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: a) normale slijtage; b) onoordeelkundig of onjuiste gebruik of onderhoud; c) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d) installatie, (de)montage, wijziging of herstellingen niet door Snoooze uitgevoerd; e) gebreken aan of ongeschiktheid van Goederen afkomstig van, of voorgeschreven door de Klant; f) gebreken aan of ongeschiktheid van door de Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen. 10.6. Geen garantie wordt gegeven op: a) geleverde Goederen die niet nieuw waren op het moment van Levering; b) het keuren en repareren van Goederen van de Klant; c) onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 10.7. Defecten aan het Goed welke buiten de toestemming van Snoooze door de Klant zelf of door derden worden hersteld, vallen buiten elke garantie en worden als zodanig niet geaccepteerd. Iedere panne of schade, die het gevolg is van om het even welke tussenkomst van een derde, en die niet voorafgaand schriftelijk werd erkend door Snoooze, kan in geen geval aanleiding geven tot de toepassing van deze waarborgen.  10.8. De garantie kan niet meer ingeroepen worden indien het Goed gedemonteerd of omgebouwd werd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoooze of indien het verkeerd gebruikt werd.  10.9. Iedere tussenkomst van Snoooze in garantie is voorafgaand onderworpen aan een inspectie, en, indien nodig, de terugname door Snoooze van de gebrekkige of niet-conforme elementen teneinde deze te kunnen onderzoeken. De garantie kan niet meer ingeroepen worden indien het Goed niet meer te inspecteren is door Snoooze of indien het Goed niet binnen de 15 werkdagen na de klacht werd geretourneerd aan Snoooze voor inspectie van het beweerde gebrek en haar oorzaken. 10.10. Geen enkel onderdeel van het Goed mag worden teruggestuurd aan Snoooze zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.  10.11. Verborgen gebreken van een Goederen, of een onderdeel ervan, door Snoooze aangekocht bij derden kunnen enkel aanvaard worden voor zover de leverancier of fabrikant van dit goed dit gebrek eveneens erkent.  10.12. In geval proeven op het Goed (bv. op materialen of constructies) dienen uitgevoerd te worden, zijn de kosten hiervan ten laste van de Klant tenzij deze het beweerde gebrek bevestigen.  10.13. De Klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Snoooze heeft voldaan. 10.14. De garantie vervalt volledig in geval de Klant de betalingsvoorwaarden niet strikt naleeft. 10.15. De Klant moet Snoooze in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek aan het Goed te herstellen. 10.16. Indien Snoooze tot garantie gehouden zou zijn, bestaat de tussenkomst van Snoooze maximaal in het herstel of de vervanging van de gebrekkige of nietconforme onderdelen van het Goed op haar kosten, binnen een redelijke termijn, én zonder dat daarbuiten nog enige schadeloosstelling van welke aard dan ook geëist kan worden.  10.17. Ingeval het herstel of de vervanging van de gebrekkige of niet-conforme onderdelen van het Goed niet mogelijk is, is de totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Snoooze, op grond van welke wettelijke grondslag ook, te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het geleverde Goed, zelfs ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke of zware fout.  10.18. De Klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 10.19. Wanneer de garantieclaim van de Klant ongegrond blijkt te zijn, betaalt de Klant Snoooze alle door Snoooze gemaakte redelijke kosten en uitgaven voor het onderzoek van de geretourneerde goederen terug, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle kosten voor het vervoer en de verwerking, herstelling,

vervanging, creditering of terugbetaling van goederen die niet niet-conform blijken te zijn. 10.20.  Behalve de garanties in artikel 10.1 en 10.2 van deze Voorwaarden geeft Snoooze geen andere garanties – uitdrukkelijk noch stilzwijgend, schriftelijk noch mondeling – met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties inzake verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Technisch advies van Snoooze, schriftelijk dan wel mondeling, wordt enkel te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie, en ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de goederen te testen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. 10.21. De garanties in dit artikel van deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op: a. goederen die, na levering, zijn veranderd of hersteld door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoooze; b. defecten die volledig of gedeeltelijk te wijten zijn aan een incorrecte installatie of onderhoud, ongevallen, onjuiste toepassing of verkeerd gebruik, bovenmatige gebruiksomstandigheden of het niet in acht nemen van de richtlijnen, handleidingen of instructies van Snoooze; c. defecten als gevolg van specificaties, tekeningen, stalen of beschrijvingen van de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot specificaties betreffende het type, het ontwerp, de hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen; d. defecten door materialen, onderdelen en componenten die door derden zijn geproduceerd of geleverd, waardoor de Klant slechts dezelfde garantie kan genieten die Snoooze van de producent of Snoooze krijgt; e. defecten als gevolg van de toepassing, verwerking en het gebruik van de goederen in de eigen goederen van de Klant; f. normale slijtage. 10.22. De Klant erkent dat hij als enige partij verantwoordelijk is voor de toepassing, de verwerking en het gebruik van de Goederen in zijn eigen goederen en voor het bepalen van de geschiktheid van de Goederen voor hun beoogde doel. In dit kader ziet de Klant erop toe om de Goederen toe te passen, te verwerken en te gebruiken overeenkomstig alle geldende lokale, nationale en internationale wetten, regels, normen, richtlijnen en vereisten, evenals overeenkomstig de meest recente gangbare sectornormen. De Klant verwijdert geen waarschuwingstekens of labels van de goederen en wijzigt ook niet de richtlijnen, handleidingen of instructies die Snoooze voor de Goederen geeft. ➢ Termijnen van de garantie: 10.23. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Snoooze voor een periode van 12 (twaalf) maanden na Levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. D.w.z. o.a. , behoudens andere bepalingen in de Overeenkomst, dat de garantieverplichting van Snoooze voor eventuele verborgen gebreken in het door Snoooze geleverde Goed in elk geval is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 12 (twaalf) maanden na de Levering van het Goed. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 10.24. Behoudens andersluidende bepalingen vervalt iedere aanspraak van de Klant op garantie lastens Snoooze daarenboven en voor zover de garantietermijn ondertussen niet verstrekken zou zijn, van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 90 (negentig) kalenderdagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Onderhandelingen tussen Partijen schorsen of stuiten deze termijn niet. 10.25. Het herstel of de vervanging van een gebrekkig of niet-conform onderdeel, heeft niet tot gevolg dat de duurtijd van de garantie zou verlengd worden, behoudens m.b.t. het vervangen onderdeel dat onder dezelfde garantie valt.

 

 • Artikel 11 – Aansprakelijkheidsbeperking. 11.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Snoooze gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen binnen de in deze algemene voorwaarden weergegeven garanties en beperkingen. 11.2. Behalve voor de garanties en vergoedingen waarin in deze Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk wordt voorzien, heeft Snoooze geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant. 11.3. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht en behalve voor gevallen van ernstige of opzettelijke fout of grove nalatigheid, letselschade en inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen en claims als gevolg van productaansprakelijkheid, is de totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Snoooze, op grond van welke wettelijke grondslag ook, te allen tijde beperkt tot het bedrag van het geleverde Goed. De verplichting tot schadevergoeding van Snoooze op grond van welke wettelijke grondslag ook, is daarenboven beperkt tot die schade waartegen Snoooze uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 11.4. Schade die niet voor vergoeding door Snoooze in aanmerking komt is (De Klant kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren): a. Gevolgschade: Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, productieverlies, transportkosten en reis en verblijfkosten, verzendkosten, installatiekosten, gebruiksderving van toestellen en voertuigen, ongevallen aan personeel of Goederen, verwondingen, directe of indirecte schade, verplaatsingskosten of werkuren van het personeel, behoudens ingeval van opzet; b. Opzichtschade: Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het Werk wordt toegebracht aan Goederen waaraan wordt gewerkt of aan Goederen die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; c. Bedrijfsschade: Onder bedrijfsschade wordt onder andere verstaan schade die ontstaat door defecten of storingen aan de geleverde Diensten en/of Goederen zowel tijdens als na de garantieperiode, alsmede eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, bij werkzaamheden, dan wel tijdens het gebruik van het Goed door de Klant;
 1. Schade veroorzaakt door lichte of zware fouten, opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers van Snoooze in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten voor Snoooze. Snoooze is enkel aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware fouten bedrog, fraude en opzettelijke fout begaan door zijn leidinggevend bestuurders en kaderpersoneel. 11.5. Snoooze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks, onrechtstreeks of gedeeltelijk het gevolg zijn van een daad, verzuim of nalatigheid, hoe klein ook, van de Klant, zijn personeel of onderaannemers of van een derde of het gevolg zijn van incorrecte, onnauwkeurige of onvolledige informatie van de Klant aan Snoooze krachtens de Overeenkomst. 11.6. Snoooze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van materialen die de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Snoooze heeft bezorgd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot instrumenten en verpakkingen, die zich voordoet door een gebeurtenis waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft of waardoor meer dan redelijke slijtage ontstaat. Die materialen blijven de exclusieve eigendom van de Klant. 11.7. Behoudens andersluidende bepalingen vervalt iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Snoooze van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 90 kalenderdagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Onderhandelingen tussen Partijen schorsen of stuiten deze termijn niet.

 

 • Artikel 12 – Afwerving. 12.1. Elke Overeenkomst tussen Snoooze en de Klant komt tot stand onder de wezenlijke verbintenis van de Klant, zonder dewelke Snoooze de Overeenkomst niet zou aangegaan zijn, dat: a. de Klant, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedurende de loop van de Overeenkomst of gedurende 12 maanden na beëindiging ervan, geen Personen (zoals o.a. personeel/werknemers, agenten, distributeurs, afnemers, klanten, leveranciers, onderaannemers, bestellinggevers, bestuurders, Goederenvoerders, partners, vaste vertegenwoordigers, aandeelhouders, adviseurs of mandatarissen van Snoooze of de aan Snoooze verbonden ondernemingen, die bij de werking van Snoooze betrokken zijn/waren, of anderszins die als een Goederenrelatie van Snoooze kunnen beschouwd worden) er toe zal aanzetten hun band met Snoooze of de aan Snoooze verbonden ondernemingen te beëindigen, terug te schroeven, de voorwaarden ervan in nadelige zin te wijzigen; b. of, zich op enige andere manier te mengen in de relatie van Snoooze met deze Personen door hen werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemer, interimaris, zelfstandig medewerker, adviseur of in welke andere hoedanigheid ook) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt en zulks tot 12 maanden verstreken zijn sinds de contractuele relatie van deze Personen met Snoooze beëindigd is. 12.2. De voormelde verbintenissen zijn geografisch beperkt tot het grondgebied van de Europa én enige ander land waar Snoooze actief is ten rijde van de uitvoering van de Overeenkomst. 12.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Klant bij elke inbreuk op één der voormelde bepalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is aan Snoooze van € 50.000,00,-. Partijen zijn het er over eens dat de potentiële schade van Snoooze ingeval van overtreding voor voormelde bepalingen of één ervan minstens dit bedrag beloopt, onder meer rekening houdende met de kosten voor rekrutering en opleiding van personeel en andere medewerkers en met het businessmodel van Snoooze.

 

 • Artikel 13 Vindingen – Documenten – Intellectuele Eigendom – informatieverstrekking – Vertrouwelijkheid. 13.1. Alle ideeën, uitvindingen, concepten, ontdekkingen, werken van auteurschap, octrooien, ontwerpen, copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen, knowhow of andere intellectuele eigendom, ongeacht of het geregistreerd is of niet, die eigendom zijn van Snoooze of die binnen het kader van de Overeenkomst door Snoooze zijn ontwikkeld, blijven eigendom van Snoooze, zelfs wanneer de Overeenkomst is afgesloten voor de ad-hoc-creatie van werken die kunnen worden beschouwd als in opdracht gemaakte werken. 13.2. Noch de Klant, noch enige van zijn onderaannemers, klanten of derden heeft het recht om de goederen die krachtens de Overeenkomst zijn geleverd te kopiëren, veranderen, herstellen, herbouwen of reconstrueren of te hebben gekopieerd, veranderd, hersteld, herbouwd of gereconstrueerd. 13.3. In alle gevallen waar goederen worden gemaakt conform de specificaties van de Klant, zal de Klant Snoooze volledig vergoeden voor en vrijwaren van en tegen alle claims en schadevergoedingen, verliezen, kosten of uitgaven die Snoooze heeft opgelopen of gemaakt als gevolg van een inbreuk op een octrooi, handelsmerk, ontwerp, handelsgeheim of bedrijfseigen proces in het ontwerp, de toepassing, de verwerking of het gebruik door derden van die goederen. 13.4. Alle studies, plannen, catalogi, brochures, prospectussen, circulaires, advertenties, prijslijsten, technische documentatie, beschrijvingen en tekeningen, andere tekeningen, documentatie en beschrijvingen, afbeeldingen allerlei, software en informatie in de ruimste zin (de “Documenten”) die door Snoooze werden opgesteld, ter beschikking gesteld of geleverd aan de Klant, blijven Snoooze’s intellectuele eigendom, ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en mogen niet aan derden worden meegedeeld, ter beschikking gesteld of verkocht zonder Snoooze’s schriftelijk akkoord. De vóór of na de totstandkoming der Overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde Documenten, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage van het Goed mogelijk is, blijven uitsluitend eigendom van Snoooze. Zij mogen zonder diens toestemming niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden, noch gebruikt worden voor de productie en installatie van Goederen, die niet door Snoooze werden geleverd. Tevens heeft Snoooze het recht, indien de Documenten op aanvraag van de Klant werden gemaakt, doch de bestelling voor de uitvoering niet aan Snoooze wordt toevertrouwd, alle kosten welke zij heeft moeten maken in rekening te brengen. 13.5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Klant een minimale forfaitaire schadevergoeding van € 25.000,00 per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Snoooze om de werkelijke geleden schade op de Klant te verhalen. 13.6. In elk geval dienen Documenten steeds op verzoek van Snoooze binnen de 14 (veertien) kalenderdagen franco teruggegeven worden. Bij overtreding van deze bepaling is de Klant aan Snoooze een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00,-per dag vertraging. Deze boete neemt niet weg dat Snoooze een schadevergoeding kan vorderen voor de t.g.v. de vertraging werkelijk geleden schade. Snoooze heeft daarenboven het recht door de rechtbanken een dwangsom te laten opleggen met verplichting tot teruggave van de wederrechtelijk gehouden Goederen. 13.7. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in Documenten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. De Documenten vormen in geen geval offertes en impliceren geen enkele verbintenis uit hoofde van Snoooze. Alle informatie die in de Documenten voorkomt, inclusief de informatie die rekening houdt met de specifieke situatie van de Klant, wordt ter informatie meegedeeld en kan in geen geval de grondslag vormen voor een eis of een gerechtelijke actie van de Klant tegenover Snoooze. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Snoooze ter informatie of bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor Snoooze niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.  13.8. Snoooze kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van de Documenten door de Klant of door derden. 13.9. De Klant verbindt zich ertoe om alle informatie, documenten, stalen, tekeningen, handelsgeheimen, prijzen en persoonsgegevens die hij krachtens de Overeenkomst op welke wijze dan ook van Snoooze heeft ontvangen, strikt vertrouwelijk te behandelen, ongeacht of die informatie, documenten, stalen, tekeningen, handelsgeheimen, prijzen of persoonsgegevens uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn aangemerkt of door intellectuele-eigendomsrechten worden gedekt, tenzij de Klant kan aantonen dat de informatie: a. publiekelijk beschikbaar was op het moment van de openbaarmaking zonder dat de Klant een vertrouwelijkheidsverplichting schond; b. reeds rechtmatig in het bezit was van of ontvangen door de Klant op het moment dat Snoooze ze openbaar maakte, zonder dat de Klant een vertrouwelijkheidsverplichting schendt; c. onafhankelijk door de Klant is ontwikkeld. 13.10. De Klant gebruikt de vertrouwelijke informatie uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst en deelt ze niet met derden, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoooze. De Klant maakt vertrouwelijke informatie alleen bekend aan personen op een ‘need to know’ basis en ziet erop toe dat al deze personen gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder strikt zijn dan die van dit artikel. 13.11. De vertrouwelijkheidsverplichtingen in de artikelen gelden gedurende de hele duur van de Overeenkomst en voor een periode van vijftien (15) jaar na het einde ervan. 13.12. Als de Klant wettelijk of op bevel van een rechtbank of regelgevende instantie verplicht is om vertrouwelijke informatie te onthullen, licht de Klant Snoooze hierover onmiddellijk in, beperkt hij de openbaarmaking tot het strikte minimum en deelt hij duidelijk mee dat de openbaargemaakte informatie vertrouwelijk is. 13.13. Vertrouwelijke informatie blijft te allen tijde de exclusieve eigendom van Snoooze.

 

 • Artikel 14 – Inspectie en audit. 14.1. Gedurende de Overeenkomst hebben Snoooze of een hiertoe door Snoooze benoemde derde het recht om de gebouwen en terreinen van de Klant of de onderaannemers van de Klant te betreden om na te gaan of de Klant zijn verplichtingen kuit hoofde van deze Voorwaarden of de Overeenkomst nakomt. Meer bepaald heeft Snoooze het recht om in de volgende situaties een inspectie of audit uit te voeren: a. Zolang het eigendomsrecht van de geleverde goederen niet van Snoooze aan de Klant is overgedragen, heeft Snoooze het recht om een inspectie of audit uit te voeren om na te gaan of de Klant zijn verplichtingen op basis van artikel 9.3 env. van deze Voorwaarden naleeft. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Snoooze het recht om de goederen, die nog steeds eigendom zijn van Snoooze, onmiddellijk weer in bezit te nemen, onverminderd andere rechtsmiddelen die Snoooze kan hebben. b. Bij levering van de goederen mag Snoooze, naar eigen goeddunken, de Klant helpen met de inspectie die de Klant moet verrichten overeenkomstig artikel 7 van deze Voorwaarden. c. Naar aanleiding van een garantieclaim door de Klant overeenkomstig artikel 7.4 en 10.9 van deze Voorwaarden heeft Snoooze het recht om een inspectie of audit uit te voeren om de goederen te onderzoeken die aan de Klant zijn geleverd en geen gebreken blijken te hebben. 14.2. Een dergelijke inspectie of audit kan uitsluitend tijdens de normale kantooruren plaatsvinden en op voorwaarde dat de Klant drie (3) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. 14.3. De Klant verleent zijn volledige medewerking aan de inspectie of audit. Meer bepaald verleent de Klant Snoooze of een hiertoe door Snoooze benoemde derde toegang tot elke locatie, installatie, documentatie of informatie die nuttig kan zijn in het kader van de inspectie of audit of die redelijkerwijs wordt gevraagd door Snoooze of de door Snoooze benoemde derde. Weigert de Klant zijn volledige medewerking aan de inspectie of audit, dan vervalt de garantie op de Goederen van rechtswege zonder verdere waarschuwing of zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter. 14.4. Tijdens de inspectie of audit heeft Snoooze of de door Snoooze benoemde derde het recht om stalen te nemen van de geleverde goederen. Een dergelijke staalneming ontslaat de Klant evenwel niet van zijn verplichting om de goederen bij levering te inspecteren op hun conformiteit met de specificaties en om de goederen te testen met betrekking tot hun geschiktheid voor het beoogde doel. 14.5. Indien tijdens de inspectie of audit onregelmatigheden worden vastgesteld, neemt de Klant onmiddellijke alle nodige acties om dergelijke onregelmatigheden te verhelpen, eventueel conform de richtlijnen van Snoooze of de door Snoooze hiertoe benoemde derde. De inspectie- of auditkosten zijn in dat geval volledig ten laste van de Klant.

 

 • Artikel 15 – Overmacht – gevolgen. 15.1. Overmacht wordt gedefinieerd als het optreden van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van Snoooze, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze, tijdelijk of definitief, onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt, oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand, of andere vernietigingen, elke natuurramp (aardbevingen, enz.), het weer (waaronder tevens stormen, hagel, blikseminslag, hevige regen, sneeuwval of andere uitzonderlijke weersomstandigheid), brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, de uitzonderlijke onmogelijkheid of moeilijkheid om gebruik te maken van vervoersnetten, wegblokkades, ziekte onder personeel in dienst van Snoooze of onderaannemers, werknemers schaarste in het algemeen, werkstakingen of werkonderbrekingen in het bedrijf van Snoooze, haar onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, gebrek aan grondstoffen, en import of handelsbeperkingen, nationale of internationale overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, enz. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van Snoooze of door Snoooze ingeschakelde transporteurs om gelijk welke reden niet afhankelijk van Snoooze niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen. 15.2. Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de Overeenkomst onmogelijk maakt of verzwaart, ook al is dit tijdelijk, laat Snoooze toe haar contractuele verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Verder geven zij de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen tenzij de situatie van overmacht permanent is. Dit geldt ook wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij de leveranciers van Snoooze.  15.3. Snoooze wordt vrijgesteld van al haar verplichtingen in geval van definitieve overmacht. 15.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is of met zekerheid wordt, of als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Snoooze heeft het recht om het reeds gepresteerde Werk, de geleverde of afgewerkte Goederen of een deel ervan en de aangekochte niet herbruikbare grondstoffen en materialen volledig aan te rekenen aan de Klant. 15.5. De Klant heeft geen recht op vergoeding vanwege Snoooze van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

 • Artikel 16 – Einde van de Overeenkomst – Annulatie. 16.1. Indien de Klant haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt en nadat aan haar een respijttermijn van 15 kalenderdagen is gegund om alsnog na te komen, behoudt Snoooze zich het recht voor de Overeenkomst, van rechtswege zonder verdere waarschuwing of zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter, eenzijdig op te schorten of zelfs te ontbinden lastens de Klant en dit bij aangetekend schrijven. Snoooze behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 16.2. Snoooze kan, onverminderd de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en haar recht om een schadevergoeding te eisen, Snoooze heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst en alle lopende orders krachtens de Overeenkomst te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, door middel van een schriftelijke kennisgeving ervan aan de Klant, indien: a. de Klant een van de bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst schendt en deze schending niet naar behoren ongedaan heeft gemaakt binnen vijftien (15) dagen na een schriftelijke kennisgeving hiertoe door Snoooze; b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet of niet langer nakomt; c. de Klant failliet wordt verklaard of een faillissement aanvraagt, onder curatele wordt geplaatst, zijn activiteiten stopzet of het gevaar loopt ze te moeten stopzetten, of anderszins tekenen van insolventie of ontoereikende financiële middelen heeft vertoond; d. een door de Klant ingeroepen overmacht situatie langer dan vijftien (15) dagen duurt. 16.3. Ingeval het contract ontbonden, beëindigd of geannuleerd wordt ten laste van of door toedoen van de Klant, zal door de Klant een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn aan Snoooze gelijk aan minstens 40% van de prijs van de Overeenkomst en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst, de studiekosten, alsmede alle uitgaven voor bevoorrading, ingezette Goederen en verrichte arbeid, onverminderd het recht van Snoooze om de integrale werkelijk geleden schade te bewijzen en te verhalen op de Klant. Snoooze behoudt zich daarenboven het recht voor om de volledige Overeenkomst uit te voeren en volledige betaling ervan te eisen. 16.4. Ingeval het contract tussen Partijen maatwerk inhoudt of het Goed reeds geleverd of ter beschikking gesteld werden aan de Klant en het contract ontbonden, beëindigd of geannuleerd wordt ten laste van of door toedoen van de Klant, heeft Snoooze, na ingebrekestelling, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 % van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger is.

16.5. De Klant is voorts verplicht Snoooze te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de bestelling en/of weigering van het Goed.  16.6. Bij een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, betaalt de Klant onmiddellijk alle openstaande facturen. Daarenboven en in voorkomend geval vergoedt de Klant aan Snoooze alle gemaakte kosten die verband houden met de goederen in de Overeenkomst die al zijn geproduceerd of nog in productie zijn, maar op het moment van beëindiging nog niet zijn geleverd. 16.7. Na beëindiging bezorgt de Klant, op eenvoudig verzoek van Snoooze, onmiddellijk alle informatie, documenten, stalen, tekeningen en persoonsgegevens die hij van Snoooze heeft gekregen terug aan Snoooze of vernietigt hij die informatie, documenten, stalen, tekeningen en persoonsgegevens met schriftelijk bevestiging van de vernietiging aan Snoooze. 16.8. Niettegenstaande de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van de Overeenkomst die bedoeld waren om te blijven voortbestaan na beëindiging, volledig van kracht na de beëindiging. De bepalingen die na beëindiging van kracht blijven zijn onder meer de bepalingen inzake de Garanties, de Aansprakelijkheidsbeperking en de Vertrouwelijkheid van deze Voorwaarden.

 

 • Artikel 17 – Nietigheid en afstand. 17.1. Indien een bepaling van deze huidige voorwaarden of een andere contractuele Overeenkomst tussen Partijen die verwijst naar deze huidige voorwaarden nietig of ongeldig is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen en zullen de Partijen redelijke inspanningen leveren om een Overeenkomst te bereiken teneinde de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling waarvan de betekenis zo nauw als mogelijk aansluit bij het doel van de ongeldige bepaling en bij de intentie van Partijen met deze bepaling. 17.2. Bovendien, het feit dat Snoooze zich niet beroept op een van de clausules in deze Voorwaarden tot haar voordeel, mag in geen geval worden beschouwd als een verzaking van haar recht om de toepassing ervan te eisen, of een verzaking aan het inroepen van andere rechten die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

 • Artikel 18 – Overdracht of onderaanneming. 18.1. De Klant zal zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet toekennen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoooze. Niettegenstaande een toekenning of overdracht blijft de Klant volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 18.2. Snoooze heeft, naar eigen goeddunken, het recht om haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst toe te kennen, over te dragen of uit te besteden.

 

 • Artikel 19 – Relatie tussen de partijen. 19.1. Snoooze en de Klant zijn onafhankelijke contracterende partijen, en geen enkele bepaling van deze Voorwaarden of van de Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als een overeenkomst om een onderneming, een joint venture of een vereniging op te richten, of om een partij de agent of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij te maken. Deze Voorwaarden geven geen van beide partijen het recht om in naam van of namens de andere partij een verbintenis aan te gaan. 19.2. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de kosten en risico’s met betrekking tot zijn activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot sociale zekerheidsbijdragen, belastingen en verzekeringspremies. Snoooze draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het personeel of onderaannemers van de Klant.

 

 • Artikel 20 – Geen afstand van Rechten – Vervanging van bepalingen. 19.3. Verzuim of nalatigheid door een partij om haar rechten uit hoofde van deze Voorwaarden of de Overeenkomst af te dwingen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door die partij van haar rechten uit hoofde van deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Elk afstand doen van rechten moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden. 19.4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst. In dit geval vervangen beide partijen de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) of delen ervan door (een) nieuwe bepaling(en) die de oorspronkelijke intentie van de partijen zo goed mogelijk benadert.

 

 • Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. 20.1. Alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (C.I.S.G.) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Toepassing van Europese wetgeving of internationale verdragen dewelke zouden resulteren in de toepasbaarheid van een ander rechtsstelsel dan het Belgische recht of andere dan de Belgische rechtbanken bevoegd zou maken, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt elke niet-dwingende rechtsregel uitgesloten voor zover deze strijdig is met de bepalingen van de Overeenkomst tussen Partijen. 20.2. Alle geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Mechelen/België. Snoooze mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.